Общи условия на Абиликс Софт

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО РАМКОВИТЕ ДОГОВОРИ
за предоставяне на услуги от Абиликс Софт ООД

 

І. ДЕФИНИЦИИ
чл. 1. По смисъла на настоящите общи условия, изброените по-долу думи и съкращения имат следното значение:
1. "Абиликс Софт" или ˮДОСТАВЧИКˮ е юридическото лице АБИЛИКС Софт ООД, със седалище и адрес  на управление: гр. Варна 9010, ул. "Студентска” № 1А, вход Б, офис 24 и електронен адрес: support@abscloud.eu;
2 ˮЗАЯВИТЕЛˮ или ˮКЛИЕНТˮ е юридическото лице, валидно учредено по българското/европейското законодателство, както и надлежно вписано в съответните регистри;
3. ˮФизически Сървърˮ – устройство, на което е инсталиран софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация;
4. ˮПлатформаˮ – група /мрежа/ от резервирани сървъри в едно с Приложно-програмен интерфейс от софтуерни правила, спецификации и/или стандартизирани протоколи, разработени и/или внедрени от Абиликс Софт, и предоставящи информационно пространство и достъп на КЛИЕНТА до информационни продукти и/или услуги;
5. ˮАкаунтˮ – име и парола, осигуряващи определени права за достъп до услуги в ПЛАТФОРМАТА на Абиликс софт;
6. „Виртуален сървър", „Сървър" –  обособена част от изчислителния ресурс на ПЛАТФОРМАТА, представена софтуерно като отделен сървър и заделена за използване от КЛИЕНТ;
7. ˮАдминистрация" – действия по профилактика и предотвратяване на евентуално възникнали несъответствия и проблеми в работата на ПЛАТФОРМАТА като цяло или на отделни СЪРВЪРИ; 
8. ˮАрхивиране" – периодично запазване на копия от дадена информация, което да позволи възстановяване на предишното състояние на даден СЪРВЪР при необходимост.
9. ˮВъзстановяване от архив" – възстановяване предишното състояние на СЪРВЪР от направен в миналото АРХИВ.
10. ˮМониторингˮ – автоматизирано следене на определени параметри на услугите, със сигнализация при нередности. Позволява решаване на евентуален проблем преди да е бил забелязан от потребителите;
11. ˮФормуляр за авариен докладˮ / Trouble Ticket, ТТ / - стандартизирана бланка, част от автоматизираната система за мониторинг и администрация на предоставените услуги;
12. ˮВалидиране на формуляр / Trouble ticket ˮ  -  коректно въведен и възприет от информационната система за мониторинг и администрация на ПЛАТФОРМАТА формуляр за авариен доклад /trouble ticket/. За потвърждението / валидирането / на същия системата издава уникален сервизен номер;
13. ˮРеакцияˮ - времето от потвърждението/валидирането на формуляр за авариен доклад до започване на работа по отстраняване на проблема;
14. ˮСервизно времеˮ - времето от подаване на формуляр за авариен доклад до пълното възстановяване функционалността на предоставените услуги;
15. ˮНаличност” /availability/ е процентно съотношение между времето, през което е налице реална  възможност договорена услуга да се използва, и периода на календарното време на база 24 часа за отчетният месец; 
16. ˮРаботно времеˮ - работно време на Доставчика 9:30 – 18:00 в официални работни дни;
17. Дефиниции на параметрите
• УСЛУГА - Съвкупността от всички предоставени от ДОСТАВЧИКА на КЛИЕНТА изчислителни и/или комуникационни ресурси.
• ПРОЦЕСОР (броя ядра) – Брой логически процесори, предоставени за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Всеки процесор отговаря на реално съществуващо логическо ядро от ФИЗИЧЕСКИ СЪРВЪР от ПЛАТФОРМАТА. 
• Процесор (минути/ден) -  Общ брой допустими за използване процесорни минути предоставени за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Измерват се на база денонощие. Отчитат се за всеки процесор поотделно и се сумират. Пример – сървър с три ядра, който е имал равномерно средно натоварване 30% би използвал  1296  (3*24*60* 30%) процесорни минути за 24 часа.
• Процесор (Общо Ghz) – Произведението на броя ядра и номиналната тактова честота на процесорите  предоставени за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. 
• Ram (MB) – Обема заделена оперативна памет  в Мегабайти, предоставени за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Отговарят на реално заделена физическа памет от ФИЗИЧЕСКИ СЪРВЪР от ПЛАТФОРМАТА. 
• SDD (Gb) - Обема дисково пространство на диск тип "SSD”,   реално предоставен за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ.  Измерва се в Гигабайти. Отговаря на реално съществуващо дисково пространство от ФИЗИЧЕСКИ СЪРВЪРИ от ПЛАТФОРМАТА. 
• HDD (Gb) - Обема дисково пространство на диск тип "HDD”,   реално предоставен за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Измерва се в Гигабайти. Отговаря на реално съществуващо дисково пространство от ФИЗИЧЕСКИ СЪРВЪРИ от ПЛАТФОРМАТА. 
• Internet ( Mbps) - Пиковата скорост на връзка с Интернет, предоставени за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Измерва се в мегабити.
• IPv4 адреси - Публично достъпни IP адреси версия 4,  реално предоставени за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Измерват се в брой.
• Сървъри - Броят СЪРВЪРИ, предоставен за ползване на КЛИЕНТ.

18. „Сървърни точки" - мерна единица за изчислителен ресурс в ПЛАТФОРМАТА. Ако е договорено, указва максималният изчислителен ресурс, който може да използва даден КЛИЕНТ, съгласно Приложение №1 "Сървърни точки, необходими за използването на ресурси в ПЛАТФОРМАТА.”

 

II. ПРЕДМЕТ
чл. 2  Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията,  правата и задълженията между Абиликс Софт и Клиента във връзка с предоставените от Абиликс Софт услуги.

 

III. АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ. ТЕХНИЧЕСКИ РАЗЧЕТИ    
чл.3 (1) Абонаментни планове се заявяват /договарят/ писмено или устно с Клиента. При потвърждаване на заявеното от Клиента, Абиликс Софт издава Проформа фактура / или фактура / с договорените Абонаментни планове и/или параметри, като същата се счита за предложение или отправена към Клиента оферта. 
(2) Абиликс Софт е обвързан с отправеното предложение и не може да оттегли или промени офертата до изтичане на срока на падежа отбелязан в Проформа фактурата /или фактурата/;
(3) Плащането по издадената Проформа фактура /или фактура/ има конклудентно действие на приемане /съгласие/ с отправената оферта, както и от този момент договорените по абонаментният план параметри влизат в сила.  
(4) Абиликс Софт / ДОСТАВЧИКЪТ / е разработил и предлага стандартизирани абонаментни планове посочени в Приложение 1 към настоящите Общи условия.
(5) Клиенти с трайно установени търговски отношения с ДОСТАВЧИКА имат право и могат да продължат да ползват вече договорените услуги или да заявят свои индивидуални абонаментни планове съобразно текущата си необходимост. За осигуряване на същото в Приложение 2 са определени  ценовите параметри на предоставените услуги. 

чл.3а  Технически регламентирани разчети за поддръжка:

Реакция Време         
1. в работно време до 2 часа
2. в извънработно време до 8 часа

 

Възстановяване на архив - Бекъп Сервизно време
1. в работно време до 24 часа
2. в извънработно време до 48 часа

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБИЛИКС СОФТ
Чл.4. (1) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:
1. Да осигури договорените /платените/ услуги, съгласно обявените параметри по съответните абонаментни планове;
2. Да осигури поддръжката, като възстанови всяко възникнало несъответствие в параметрите на договорените услуги съгласно регламентираните в абонаментния план Реакция и Сервизно време; 
3. Да не разпространява, копира или предоставя по какъвто и да е начин на трети лица и организации всякакви данни, справки, сведения или друга поверителна информация, представляваща търговска или служебна тайна на КЛИЕНТА и станали му известни при изпълнение на възложената работа.
    (2)  ДОСТАВЧИКЪТ има право:
1.  Да провежда планирана профилактика и инспекции на техническите средства, осигуряващи услугите;
2. Да извършва промени в администрирането и мониторинга на предлаганите услуги, както и оптимизиране на работата, при изричното условие това да води до подобряване на параметрите на услугата.
3. На пълна оперативна самостоятелност да избира свободно начините, средствата и условията за изграждане и обслужване на ПЛАТФОРМАТА си, при условие че това не води до влошаване на договорното ѝ ползване от КЛИЕНТА.
4. Незабавно и без предизвестие /независимо от наличието на уведомление/ да блокира достъпа, ограничи и/или прекрати ползването на услуги от страна на Клиент, когато начините на тяхното използване не отговаря или е в нарушение на настоящите Общи Условия.
5. Да откаже обезщетение и компенсации съгласно чл.6 от настоящите Общи Условия в хипотезата на  предплатени услуги, които са ограничени или блокирани вследствие на неизпълнение на задълженията по настоящите Общи Условия.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
чл.5.  (1) КЛИЕНТЪТ се задължава:
1. Да ползва системния Формуляр за авариен доклад, като своевременно уведомява Доставчика за всички констатирани проблеми във връзка с предоставянето на услугите. Същото активира съответните сервизни режими и вписване в аварийните регистри на платформата. Формулярът за авариен доклад е и договорно основание Доставчика да се счита за надлежно уведомен;
2. Да следи и да не допуска в предоставените виртуални носители на информация, употреба и/или притежание на софтуер или съдържание, което:
а/ нарушава права на интелектуална собственост, запазена марка, авторски или други сродни права,  обект на българското/европейско законодателство;
б/ съхранява информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
в/ призовава към извършване на престъпление, насилие и/или заплаха над личността, както и към разпалване на расова, национална, eтническа или религиозна вражда;
г/ накърнява честта, достойнството и доброто име на другиго, както и всяко съдържание което би могло да доведе до незаконна намеса в личния или семеен живот на гражданите;
д/ застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица и/или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
3. В процеса на свободно движение на данни и информация в Платформата,  да не допуска получаване/изпращане на непоискана електронна поща, противозаконно обработване на лични данни или съхранение на класифицирана информация, съгласно ЗЕТ, ЗЗЛД, ЗЗКИ.
4. Да взема под внимание и при възможност да обвърже своите правила за работа и сигурност във вътрешната си информационна система /СЪРВЪРИТЕ на които работи/ с компетентността на предоставените Препоръки, Съвети и Хелпове от информационната платформа на Абиликс Софт;
5. Да не предоставя свои права, произтичащи от договорените отношения, на трети лица без писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА;
6. Да обезщети и предпази Абиликс Софт ООД от всички вреди, разноски и претенции на трети лица във връзка и по повод ползването на услугите от страна на Клиента, които са следствие от нарушение на Общите Условия и/или нерегламентирана употреба на услугите и в нарушение на задължителни разпореждания, приложими български или международни правни норми, по които Република България е страна.
(2) КЛИЕНТЪТ има право:
1.  Да ползва договорените услуги;
2. Да получава своевременна и изчерпателна информация за всички констатирани и надлежно докладвани проблеми и несъответствия във връзка с предоставяните услуги;
3. Клиентът има право да изпраща до 500 електронни съобщения (e-mail) в рамките на един астрономически час, ако няма друга, изрична, писмена/устна уговорка. Клиентът се задължава да не изпраща електронни писма до лица, които не желаят получаването им. Категорично е забранено изпращането на непоискани произволни съобщения  (търговски реклами, политически изявления, обяви, и други) или т. нар. "spam”/"junk mail”. Клиентът се задължава да отговори на всички запитвания свързани със спам от ДОСТАВЧИКА в рамките на 2 часа. Неспазване на срока би могло да доведе до преустановяване на услугите на Клиента без предупреждение.

 

VI. КАЧЕСТВО И НАЛИЧНОСТ НА УСЛУГИТЕ. ОБХВАТ  НА  ДОГОВОРНАТА  ОТГОВОРНОСТ:
чл.6 (1) Наличността и качеството на услугите се активират след заплащане на съответните месечни вноски /фактурите/ по параметри, представени в съответните абонаментни планове. 
(2) Ако по вина на Доставчика се нарушава качеството на един или повече параметри, Клиентът има право да получи обезщетение под формата на намаление на месечната такса /неустойка/, според процентите описани по долу, освен ако в тарифния му план има договорени по-изгодни условия:

 

Наличност на услугата в проценти (%) Компенсация на месечна база в проценти (%)
< 99.8% - 99.99% 5 %
99.5% - 99.8% 10 %
< 99.5% 30 %

 

(3) Клиенти с трайно установени търговски отношения с Абиликс Софт могат да сключат  Споразумение за наличност на услугите / SLA /,  където се определят индивидуални гаранции и качествени параметри за наличност на услугите. В случаите на отклонение от гарантираното време за наличност на услугата, Клиентът може да поиска, а Абиликс Софт се задължава да му заплати неустойка, точният размер или начинът на изчисляване на която се определят в сключеното Споразумение за наличност на услугите / SLA / .
(4) Заявките за получаване на неустойката по предходните алинеи се депозират писмено от Клиента пред  ДОСТАВЧИКА в 30-дневен срок след края на отчетния период, през който е констатирано нарушено качество.
(5) Общият размер на неустойките за един период, през който се изчислява времето за наличността за определена услуга, не може да превишава размера на таксата за тази услуга за същия период.
(6) Абликс Софт е задължен да разгледа заявката за получаване на неустойка и писмено да се произнесе по нея. 
(7) При основателност на претенцията Абиликс Софт издава кредитно известие. Прихващане на неустойка е допустимо  след  двустранно изразено писмено съгласие между страните.  

 

VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
чл.7 (1) Което и да е непредвидимо или непреодолимо обстоятелство, което е извън разумния контрол /не е могло да се предвиди и предотврати/ и независещо от ДОСТАВЧИКА, случило се след датата на плащане по фактурата и правещо невъзможно изпълнението на задълженията съгласно Рамковият договор, ще се счита за форсмажорно обстоятелство или непреодолима сила.   
(2) Абиликс Софт няма да носи отговорност за вреди, ако неизпълнението /включително и забавата за изпълнение/ е причинено от форсмажорно обстоятелство, като например земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също и забрани, ограничения, предписания, нареждания и др. подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни или общински органи.  
(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ДОСТАВЧИКА или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.
(4) За възникването и/или преустановяването на непреодолимата сила Абиликс Софт е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми Клиента, като предложи взаимоизгодно обезпечение в съответствие с платената месечна цена и съгласно добрите търговски практики. Абиликс Софт се задължава да вземе всички разумни и достъпни мерки, необходими, за да смекчат вредоносните последици, както и щетите, които може да настъпят по време на форсмажорно събитие. 

 

VIII. ПРОМЕНИ И ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
чл. 8 (1) Абиликс Софт има право едностранно да извършва промени в общите  условия, параметрите на месечните абонаментни планове, цената на предлаганите услуги, както и правилата за тяхното ползване; 
(2) Абиликс Софт предоставя на Клиента информацията за промените по ал.1 предварително,  чрез  публикуване  в  сайта ( https://abscloud.eu )  и/или на електроните адреси предоставени от Клиента, в срок не по-малко  от  14  дни  преди датата,  на  която  промените  влизат  в сила. 
(3) За предварително договорени и платени /предплатени/ услуги остават в сила условията и договореностите действащи по време на плащането на съответните услуги.
(4) Счита се, че Клиентът е приел промените по ал. 1, освен ако преди датата, на която е предложено  промените да влязат в сила, Клиентът уведоми Абиликс Софт, че не приема тези промени и/или не постъпи плащане по издадените /при новите условия/ от Абиликс Софт фактури. 
чл.9  Следните приложения се приемат с решение от Управителя на Абиликс Софт, при условия и начини посочени по-горе,  и ще представляват неразделна част от съдържанието на  общи условия:
Приложение №1 –  Сървърни точки, необходими за използването на ресурси в ПЛАТФОРМАТА; 
Приложение №2 –  Тарифни планове - цени и предоставени сървърни точки.
Настоящите  общи  условия  са  приети  от  Общо събрание на съдружниците на ˮАбиликс Софтˮ ООД с Протокол от 5.VII.2017г, обявени са от Управителя в електронния сайт на Дружеството на  5.VII.2017 г. и влизат в сила в 7 /седем / дневен срок от обявлението им. 

 

Приложение №1
Сървърни точки, необходими за използването на ресурси в ПЛАТФОРМАТА.

 

Приложение №2
Тарифни планове - цени и предоставени сървърни точки

 

 

Абиликс Софт се грижи за Вашите данни

Научете повече за политиката на поверителност