Общи условия за предоставяне на сървърни услуги от AbsCloud
 

Общи условия

Общи условия по рамковите договори за предоставяне на услуги от AbsCloudКлиенти, които ни се довериха


ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО РАМКОВИТЕ ДОГОВОРИ за предоставяне на услуги от AbsCloud ООД

1. ДЕФИНИЦИИ


По смисъла на настоящите общи условия, изброените по-долу думи и съкращения имат следното значение:
1.1. "AbsCloud" или ˮДОСТАВЧИКˮ     е юридическото лице АБИЛИКС СОФТ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, ул. "д-р Басанович" № 6 и електронен адрес: support@abscloud.eu;
1.2. ˮЗАЯВИТЕЛˮ или ˮКЛИЕНТˮ е юридическото лице, валидно учредено по българското/европейското законодателство, както и надлежно вписано в съответните регистри;
1.3. ˮФизически Сървърˮ – устройство, на което е инсталиран софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация;    
1.4. ˮПлатформаˮ – група /мрежа/ от резервирани сървъри в едно с Приложно-програмен интерфейс от софтуерни правила, спецификации и/или стандартизирани протоколи, разработени и/или внедрени от AbsCloud, и предоставящи информационно пространство и достъп на КЛИЕНТА до информационни продукти и/или услуги;     
1.5. ˮАкаунтˮ – име и парола, осигуряващи определени     права за достъп до услуги в ПЛАТФОРМАТА на AbsCloud;
1.6. „Виртуален сървър",     „Сървър" – обособена част от изчислителния ресурс на ПЛАТФОРМАТА, представена     софтуерно като отделен сървър и заделена за използване от КЛИЕНТ;
1.7. ˮАдминистрация" – действия по профилактика и предотвратяване на евентуално възникнали несъответствия и проблеми в работата     на ПЛАТФОРМАТА като цяло или на отделни СЪРВЪРИ;     
1.8. ˮАрхивиране" – периодично запазване на копия от състоянието на СЪРВЪР или СЪРВЪРИ, което да позволи възстановяване на едно от запазените предишни състояния на даден СЪРВЪР при необходимост.
1.9. ˮВъзстановяване от архив" – възстановяване на предишното състояние на СЪРВЪР от направен в миналото (предварително) АРХИВ.
1.10. ˮМониторингˮ – автоматизирано следене на определени параметри на услугите, със сигнализация при нередности. Позволява решаване на евентуален проблем преди да е бил забелязан от потребителите; 
1.11. ˮФормуляр за авариен докладˮ / Trouble Ticket, ТТ/ - стандартизирана бланка, част от автоматизираната система за мониторинг и администрация на предоставените услуги; 
1.12. ˮВалидиране на формуляр / Trouble ticket ˮ - коректно въведен и възприет от информационната система за мониторинг и администрация на ПЛАТФОРМАТА формуляр за авариен доклад /trouble ticket/. За потвърждението / валидирането / на същия системата издава уникален сервизен номер; 
1.13. ˮРеакцияˮ - времето от потвърждението/валидирането на формуляр за авариен доклад до започване на работа по него;
1.14. ˮСервизно     времеˮ - времето от подаване на формуляр за авариен доклад до пълното възстановяване функционалността на предоставените услуги;
1.15. ˮНаличност” /availability/ е процентно съотношение между времето, през което е налице реална възможност договорена услуга да се използва, и периода на календарното време на база 24 часа за отчетният месец; 
1.16. ˮРаботно времеˮ - работно време на Доставчика 9:00 – 18:00 в официални работни дни за Република България    
1.17. "Планова операция” - операция, за която Доставчикът и Клиентът са уговорили дата поне 2 работни дни преди извършването на операцията и операцията може да се извърши в работното време на Доставчика.
1.18. "Спешна операция” - операция, за която Доставчикът и Клиентът са уговорили дата по-малко от 2 работни дни преди извършването на операцията и/или операцията не може да се извърши в работното време на Доставчика.
1.19. "Свободен софтуер” - всеки софтуер, лицензиран под лиценз GPLv2,  GPLv3, aGPLv3, MIT, Apache, BSD, Mozilla Public.
1.20. "Инсталиран от Клиента код”. Това е всеки сайт, ERP система или всякакъв друг софтуер, който не е свободен софтуер и/или не е инсталиран от специалисти на AbsCloud като част от поддръжката.
1.21. "Базова поддръжка” - опростен пакет от услуги, подробно описан в Приложение "Поддръжка и допълнителни услуги”.
1.22. "Разширена поддръжка” - Допълнителен пакет от услуги, подробно описан в Приложение "Поддръжка и допълнителни услуги”.
1.23. "Допълнителни услуги” - услуги, които са извън обхвата на пакетите за поддръжка, описани в Приложение "Поддръжка и допълнителни услуги”. Същите са изрично заявени от Клиента и Доставчикът е потвърдил готовността да ги извърши.

 

2. ДЕФИНИЦИИ НА ПАРАМЕТРИТЕ


2.1. "Услуга” - Съвкупността от всички предоставени от ДОСТАВЧИКА на КЛИЕНТА изчислителни и/или комуникационни ресурси и поддръжка.
2.2. "Процесор (броя ядра)” – Брой логически процесори, предоставени за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Всеки процесор отговаря на реално съществуващо логическо ядро от ФИЗИЧЕСКИ СЪРВЪР от ПЛАТФОРМАТА.
2.3. "Процесор (минути/ден)” - Общ брой допустими за използване процесорни минути, предоставени за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Измерват се на база денонощие. Отчитат се общо за всички процесори. Пример – сървър с три ядра, който е имал равномерно средно натоварване 30% би използвал 1296 (3*24*60* 30%) процесорни минути за 24 часа.
2.4. "Процесор (Общо Ghz)” – Произведението на броя ядра и максималната тактова честота на процесорите предоставени за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ.       
2.5. "Ram” (MB) – Обемът заделена оперативна памет в Мегабайти, предоставени за използване     от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Отговарят на реално заделена физическа памет от     ФИЗИЧЕСКИ СЪРВЪР от ПЛАТФОРМАТА. 
2.6. "NVMe” (Gb) - Обемът дисково пространство на диск тип "NVMe”, реално предоставен за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Измерва се в Гигабайти. Отговаря на реално съществуващо дисково пространство от ФИЗИЧЕСКИ СЪРВЪРИ от ПЛАТФОРМАТА. Допустимото натоварване на този диск е до 50 IOPS за всеки заделен GB, но не по-малко от 500 IOPS и не повече от 50000 IOPS.
2.7. "NVMe Optimised" (Gb) – Обемът дисково пространство, чиито операции по четене се ускоряват от диск тип NVMe, реално предоставен за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Измерва се в Гигабайти. Отговаря на реално съществуващо дисково пространство от ФИЗИЧЕСКИ СЪРВЪРИ от ПЛАТФОРМАТА. Допустимото натоварване на този диск при четене  е до 33 IOPS за всеки заделен GB, но не по-малко от 330 IOPS и не повече от 3300 IOPS. Допустимото натоварване на този диск при запис е до 5 IOPS за всеки заделен GB, но не по-малко от 50 IOPS и не повече от 250 IOPS.
2.8. "SDD” (Gb) - Обемът дисково пространство на диск тип "SSD”, реално предоставен за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Измерва се в Гигабайти. Отговаря на реално съществуващо дисково пространство от ФИЗИЧЕСКИ СЪРВЪРИ от ПЛАТФОРМАТА. Допустимото натоварване на този диск е до 10 IOPS за всеки заделен GB, но не по-малко от 100 IOPS и не повече от 5000 IOPS.
2.9. "HDD” (Gb) - Обемът дисково пространство на диск тип "HDD”, реално предоставен за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Измерва се в Гигабайти. Отговаря на реално съществуващо дисково пространство от ФИЗИЧЕСКИ СЪРВЪРИ от ПЛАТФОРМАТА. Допустимото натоварване на този диск е до 5 IOPS за всеки заделен GB, но не по-малко от 50 IOPS и не повече от 250 IOPS.
2.10. "Internet” (Mbps) - максималната скорост на връзка с Интернет, предоставени за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Измерва се в мегабити.
2.11. "Трафик” (ТB) - Общо количество информация, която може да премине между даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ и други устройства в Интернет. Измерва се в Терабайти. В случай, че не е упоменато или е записано НЕОГРАНИЧЕН, то допустимият трафик е индиректно ограничен само от договорената скорост.
2.12. "IP адреси” - Публично достъпни IP адреси версия 4, реално предоставени за използване от даден СЪРВЪР или СЪРВЪРИ. Измерват се в брой.
2.13. "Сървъри” - Броят СЪРВЪРИ, предоставен за ползване на КЛИЕНТ.
2.14. „Сървърни точки" - мерна единица за изчислителен ресурс в ПЛАТФОРМАТА. Ако е договорено, указва максималният изчислителен ресурс, който може да използва даден КЛИЕНТ, съгласно Приложение "Цени и сървърни точки.” 


3. ПРЕДМЕТ


Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията, правата и задълженията между AbsCloud и Клиента във връзка с предоставените от AbsCloud услуги.

 

4. АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ. ТЕХНИЧЕСКИ РАЗЧЕТИ


4.1. Абонаментни планове се заявяват /договарят/ писмено или устно с Клиента. При потвърждаване на заявеното от Клиента, AbsCloud издава Проформа фактура / или фактура / с договорените Абонаментни планове и/или параметри, като същата се счита за предложение или отправена към Клиента оферта.
4.2. AbsCloud е обвързан с отправеното предложение и не може да оттегли или промени офертата до изтичане на срока на падежа, отбелязан в Проформа фактурата /или фактурата/. При липса на изрично отбелязан падеж, срокът е 14 календарни дни.
4.3. Плащането по издадената Проформа фактура /или фактура/ има конклудентно действие на приемане /съгласие/ с отправената оферта, като от този момент договорените по абонаментният план параметри влизат в сила.
4.4. AbsCloud / ДОСТАВЧИКЪТ / е разработил и предлага стандартизирани абонаментни планове посочени в Приложение "Цени и сървърни точки” към настоящите Общи условия.
4.5. Клиенти с трайно установени търговски отношения с ДОСТАВЧИКА имат право и могат да продължат да ползват вече договорените услуги или да заявят свои индивидуални абонаментни планове съобразно текущата си необходимост. За осигуряване на същото в Приложение "Цени и сървърни точки” са определени ценовите параметри на предоставените услуги.

4.6. Технически регламентирани разчети за поддръжка:

 

 

Реакция (часове)

Разширена поддръжка

Базова поддръжка

1. В работно време

До 2 часа

До 12 часа

2. В извънработно време

До 8 часа

До 32 часа

 

Възстановяване на архив – Бекъп, Реакция (часове)

Разширена поддръжка

Базова поддръжка

1. В работно време

До 24 часа

До 72 часа

2. В извънработно време

До 48 часа

До 96 часа

 

 

4.7. Заварено положение: за услуги, договорени и заплатени за първи път преди влизането в сила на настоящите редакции в ОУ, в услугата е включена "Разширена Поддръжка".
4.8. Ако в договора или тарифния план не е упоменато друго, в услугата е включена "Базова Поддръжка". 

 

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБИЛИКС СОФТ


5.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:
5.1.1. Да осигури договорените /платените/ услуги, съгласно обявените параметри по съответните абонаментни планове;
5.1.2. Да осигури поддръжката, съгласно абонаментния план, като възстанови всяко възникнало несъответствие в параметрите на договорените услуги съобразно  регламентираните за това Реакция и Сервизно време;
5.1.3. Да не разпространява, копира или предоставя по какъвто и да е начин на трети лица и организации всякакви данни, справки, сведения или друга поверителна информация, представляваща търговска или служебна тайна на КЛИЕНТА и станали му известни при изпълнение на възложената работа.


5.2. ДОСТАВЧИКЪТ има право:
5.2.1. Да провежда планирана профилактика и инспекции на техническите средства, осигуряващи услугите;
5.2.2. Да извършва промени в администрирането и мониторинга на предлаганите услуги, както и оптимизиране на работата, при изричното условие това да води до по-добри или равностойни параметри на услугата;
5.2.3. Да  поиска писмена заявка от КЛИЕНТА за всеки един случай, в който ДОСТАВЧИКА прецени, че устната заявка може да доведе до някаква неяснота, грешка или какъвто и да е друг проблем;
5.2.4. На пълна оперативна самостоятелност да избира свободно начините, средствата и условията за изграждане и обслужване на ПЛАТФОРМАТА си, при условие че това не води до влошаване на договорното ѝ ползване от КЛИЕНТА;
5.2.5. Незабавно и без предизвестие /независимо от наличието на уведомление/ да блокира достъпа, ограничи и/или прекрати ползването на услуги от страна на Клиент, когато начините на тяхното използване не отговаря или е в нарушение на настоящите Общи Условия;
5.2.6. Да откаже обезщетение и компенсации по настоящите Общи Условия в хипотезата на услуги, които са ограничени или блокирани вследствие на неизпълнение на задълженията по настоящите Общи Условия;
5.2.7. Доставчикът има право да получи възнаграждение за извършени допълнителни услуги, според официалния ценоразпис в Приложение "Поддръжка и допълнителни услуги”.
5.2.8. При нужда Доставчикът има право да използва подизпълнители за дейности по пакет "Разширена поддръжка"

 

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА


6.1. КЛИЕНТЪТ се задължава:
6.1.1. Да ползва системния Формуляр за авариен доклад, като своевременно уведомява Доставчика за всички констатирани проблеми във връзка с предоставянето на услугите. Същото активира съответните сервизни режими и вписване в аварийните регистри на платформата. Формулярът за авариен доклад е и договорно основание Доставчика да се счита за надлежно уведомен;
6.1.2. Да следи и да не допуска в предоставените виртуални носители на информация, употреба и/или притежание на софтуер или съдържание, което:
6.1.2.1. нарушава права на интелектуална собственост, запазена марка, авторски или други сродни права, обект на българското/европейско законодателство;
6.1.2.2. съхранява информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
6.1.2.3. призовава към извършване на престъпление, насилие и/или заплаха над личността, както и към разпалване на расова, национална, eтническа или религиозна вражда;
6.1.2.4. накърнява честта, достойнството и доброто име на другиго, както и всяко съдържание което би могло да доведе до незаконна намеса в личния или семеен живот на гражданите;
6.1.2.5. застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица и/или нарушава нормите на морала и добрите нрави.
6.1.3. В процеса на свободно движение на данни и информация в Платформата, да не допуска получаване/изпращане на непоискана електронна поща, противозаконно обработване на лични данни или съхранение на класифицирана информация, съгласно ЗЕТ, ЗЗЛД, ЗЗКИ.
6.1.4. Да взема под внимание и при възможност да обвърже своите правила за работа и сигурност във вътрешната си информационна система /СЪРВЪРИТЕ на които работи/ с компетентността на предоставените Препоръки, Съвети и Хелпове от информационната платформа на AbsCloud;
6.1.5. Да не предоставя свои права, произтичащи от договорените отношения, на трети лица без писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА;
6.1.6. Да не допуска пиково използване на ресурса "Процесорно време”, при което да използва повече от 2/24 от заделения дневен ресурс в един астрономически час.
6.1.7. Да не допуска пиково използване на дискови ресурси над дефинирания брой операции в секунда за повече от 30 секунди.
6.1.8. Да обезщети и предпази AbsCloud ООД от всички вреди, разноски и претенции на трети лица във връзка или по повод ползването на услугите от страна на Клиента, които са следствие от нарушение на Общите Условия и/или нерегламентирана употреба на услугите и в нарушение на задължителни разпореждания, приложими български или международни правни норми, по които Република България е страна.
6.1.9. Да осигури надлежно разрешение за използване за всеки софтуер на трети страни, който КЛИЕНТА използва в Услугите. Доставчикът НЕ носи отговорност при евентуално ползване на софтуер без съответното разрешение, освен в случаите когато страните са се уговорили друго, налично е споразумение между Клиента и Доставчика за предоставяне на софтуер от последния и Клиентът е заплатил на Доставчика за разрешение.
6.1.10. Клиентът се задължава да заплати възнаграждение на Доставчика за всички заявени и извършени "допълнителни услуги" според ценоразписа в Приложение "Поддръжка и допълнителни услуги”.

 

6.2. КЛИЕНТЪТ има право:

6.2.1. Да ползва договорените услуги;
6.2.2. Да получава своевременна и изчерпателна информация за всички констатирани и надлежно докладвани проблеми и несъответствия във връзка с предоставяните услуги;
6.2.3. Писмено или устно да поиска от Доставчика допълнителни услуги, за дейности, които не са в обхвата на услугата, която Клиентът ползва.
6.2.4. Клиентът има право да изпраща до 500 електронни съобщения (e-mail) в рамките на един астрономически час, ако няма друга, изрична, писмена/устна уговорка. Клиентът се задължава да не изпраща електронни писма до лица, които не желаят получаването им. Категорично е забранено изпращането на непоискани произволни съобщения  (търговски реклами, политически изявления, обяви, и други) или т. нар. "spam”/"junk mail”. Клиентът се задължава да отговори на всички запитвания свързани със спам от ДОСТАВЧИКА в рамките на 2 часа. Неспазване на срока би могло да доведе до преустановяване на услугите на Клиента без предупреждение.

 

7. КАЧЕСТВО И НАЛИЧНОСТ НА УСЛУГИТЕ. ОБХВАТ НА ДОГОВОРНАТА ОТГОВОРНОСТ


7.1. Наличността и качеството на услугите се активират след заплащане на съответните месечни вноски /фактурите/ по параметри, представени в съответните абонаментни планове.
7.2. Отговорността на Доставчика е ограничена /с лимит/ до размера на месечната такса. Ако по вина на Доставчика се нарушава качеството на един или повече параметри на услугата, Клиентът има право да получи обезщетение под формата на намаление на месечната такса /неустойка/. Освен ако в тарифния му план не са договорени други условия, обезщетението се изчислява като процент от месечната такса, според процентите описани по- долу:

Месечна наличност на услугата в проценти (%)

Компенсация на месечна база в проценти

Разширена поддръжка

Базова поддръжка

99.51% - 99.9%

10.00%

0.50%

99.01% - 99.5%

50.00%

1%

97.50% - 99.00%

100.00%

10%

<97.5%

100.00%

50%

 

7.3. Клиенти с трайно установени търговски отношения с AbsCloud могат да сключат Споразумение за наличност на услугите / SLA /, където се определят индивидуални гаранции и качествени параметри за наличност на услугите. В случаите на отклонение от гарантираното време за наличност на услугата, Клиентът може да поиска, а AbsCloud се задължава да му заплати неустойка, точният размер или начинът на изчисляване на която се определят в сключеното Споразумение за наличност на услугите / SLA / .
7.4. Заявките за получаване на неустойката по предходните алинеи се депозират писмено от Клиента пред ДОСТАВЧИКА в 30-дневен срок след края на отчетния период, през който е констатирано нарушено качество.
7.5. Общият размер на неустойките за един период, през който се изчислява времето за наличността за определена услуга, не може да превишава размера на таксата за тази услуга за същия период.
7.6. AbsCloud е задължен да разгледа заявката за получаване на неустойка и писмено да се произнесе по нея в срок от 30 работни дни.
7.7. При основателност на претенцията AbsCloud издава кредитно известие. Прихващане на неустойка е допустимо след двустранно изразено писмено съгласие между страните.
7.8. Доставчикът не носи отговорност за ограничаване или прекъсване на услугите, когато това е предизвикано от действия от страна на Клиента или упълномощени от него лица.

 

8. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА


8.1. Което и да е непредвидимо или непреодолимо обстоятелство, което е извън разумния контрол /не е могло да се предвиди и предотврати/ и независещо от ДОСТАВЧИКА, случило се след датата на плащане по фактурата и правещо невъзможно изпълнението на задълженията съгласно Рамковият договор, ще се счита за форсмажорно обстоятелство или непреодолима сила.
8.2. AbsCloud няма да носи отговорност за вреди, ако неизпълнението /включително и забавата за изпълнение/ е причинено от форсмажорно обстоятелство, като например земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също и забрани, ограничения, предписания, нареждания и др. подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни или общински органи.
8.3. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ДОСТАВЧИКА или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.
8.4. За възникването и/или преустановяването на непреодолимата сила AbsCloud е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми Клиента, като предложи взаимоизгодно обезпечение в съответствие с платената месечна цена и съгласно добрите търговски практики. AbsCloud се задължава да вземе всички разумни и достъпни мерки, необходими за да смекчат вредоносните последици, както и щетите, които може да настъпят по време на форсмажорно събитие. 

 

9. ПРОМЕНИ И ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


9.1. AbsCloud има право едностранно да извършва промени в общите условия, параметрите на месечните абонаментни планове, цената на предлаганите услуги, както и правилата за тяхното ползване;
9.2. AbsCloud предоставя на Клиента информацията за промените по т. 9.1. предварително, чрез публикуване в сайта (https://abscloud.eu) и/или на електроните адреси предоставени от Клиента, в срок не по-малко от 14 дни преди датата, на която промените влизат в сила.
9.3. За предварително договорени и платени /предплатени/ услуги остават в сила условията и договореностите действащи по време на плащането на съответните услуги.
9.4. Счита се, че Клиентът е приел промените по т. 9.1., освен ако преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, Клиентът уведоми AbsCloud, че не приема тези промени и/или не постъпи плащане по издадените /при новите условия/ от AbsCloud фактури.
9.5. Следните приложения се приемат с решение от Управителя на AbsCloud, при условия и начини посочени по-горе, и ще представляват неразделна част от съдържанието на общи условия:

Приложение "Цени и сървърни точки
Приложение "Поддръжка и допълнителни услуги”.


Настоящите Общи условия са приети от Общо събрание на съдружниците на ˮAbsCloudˮ ООД с Протокол от 14.06.2023г, обявени са от Управителя в електронния сайт на Дружеството на 16.06.2023г,. и влизат в сила в 7 /седем / дневен срок от обявлението им.

 

Приложение №1
Цени и сървърни точки

Приложение №2
Поддръжка и допълнителни услуги

 

AbsCloud се грижи за Вашите данни

Научете повече за политиката на поверителност

Безплатна Консултация

Търсите подходящо cloud решение, сървър или услуга, но не сте сигурни как да започнете?
Потърсете нашите IT експерти, които с удоволствие ще помогнат!

Свържете се с ИТ експертите от AbsCloud


Моля, попълнете тази кратка форма, за да можем да се свържем с Вас възможно най-скоро.Отзиви от клиенти
Тествайте Cloud сървърите на AbsCloud
без риск за бизнеса и парите Ви!