Приложение 2Приложение №2

 

Приложение “Поддръжка и допълнителни услуги”


1. “Базова поддръжка” - пакет за поддръжка, който включва:
1.1. Избор на предварително конфигуриран сървър от списък с налични шаблони
1.2. Връщане на сървъра в начално състояние, към оригиналният или друг шаблон
1.3. До едно връщане на сървъра в състояние от предходен архив месечно
1.4. Отстраняване на проблеми с Интернет свързаността предоставена от Доставчика
1.5. Отстраняване на проблеми с хардуера на Доставчика, включително задействане на резервен сървър, замяна на модули или цели сървъри, подмяна на мрежови устройства, кабели и други подобни.

2. “Разширена поддръжка”  - пакет за поддръжка, който включва всички услуги от “Базова поддръжка”, както и:
2.1. Начално конфигуриране на сървъра, включително инсталиране и конфигуриране на свободен софтуер:
2.1.1. инсталиране и конфигуриране на уеб сървъри
2.1.2. инсталиране и конфигуриране на системи за управление на бази от данни
2.1.3. инсталиране и конфигуриране на езици за програмиране към уеб сървърите
2.1.4. инсталиране и конфигуриране на софтуерни защитни стени
2.1.5. преконфигурация/преинсталация на сървъра със запазване на данни, при промяна на нуждите на клиента, довела до повишаване на използваният от Доставчика ресурс с повече от 25%.
2.2. Периодично обновяване на ОС и включените допълнителни пакети към нея, включително коригиране на проблеми, породени от такива обновявания
2.3. Денонощен проактивен мониторинг и реакция при забелязани проблеми
2.4. До десет връщания на сървъра в състояние от предходен архив месечно
2.5. Денонощна техническа поддръжка на виртуалния сървър, включваща:
2.5.1. Неограничен брой първоначални диагностики, ако са породени от проблеми решими в рамките на "Разширена поддръжка".
2.5.2. До 3 първоначални диагностики месечно, по сигнали за проблеми подадени от КЛИЕНТА  
2.5.3. Отстраняване на проблеми със софтуер, който е инсталиран като част от поддръжката, освен в случаите, в които на Клиента е предоставен административен (суперпотребителски) достъп до сървъра
2.5.4. Отстраняване на пробиви в сигурността, ако засягат административният достъп до целия сървър, т.е. има пробив в изолацията между потребителите, освен в случаите, в които на Клиента е предоставен административен (суперпотребителски) достъп до сървъра
2.6. Управление на потребителите на СЪРВЪРА, за КЛИЕНТИ, предпочитащи да не ги управляват сами. Включващо до 5 писмени заявки месечно:
2.6.1. Създаване на нови потребители
2.6.2. Премахване на потребители
2.6.3. Промяна на данните за вписване на потребители
2.7. До пет писмени заявки за планови операции, които КЛИЕНТА не може да извърши без суперпотребителски достъп. 

3. Дейности извън обхвата на поддръжката:
3.1. В "Базова поддръжка" не са включени никакви операции от разширения обхват на "Разширена поддръжка".
3.2. "Базова поддръжка" и "Разширена поддръжка" не включват каквито и да е операции извън изрично описаните, включително но не само:
3.2.1. Действия, свързани с проблеми с производителността, ако те са породени от недостатъчен заделен ресурс - недостатъчно памет, процесори, дисково пространство или мрежова свързаност.
3.2.2. Действия, свързани с проблеми с функционалността, достъпността, сигурността, стабилността и производителността на инсталирания от потребителя код.
3.2.3. Инсталиране на допълнителен софтуер по поръчка на Клиента
3.2.4. Преместване на услуги между сървъри
3.2.5. Проверки за сигурност и премахване на зловреден софтуер в инсталиран от Клиента код
3.2.6. Kонсултация относно разработката и/или използването и/или настройката на инсталиран от Клиента код.
3.2.7. Всякакви допълнителни задачи, възложени от Клиента или упълномощени лица, които не са изрично описани като част от поддръжката.
4. Тип на поддръжката:
4.1. Заварено положение: за услуги, договорени и заплатени за първи път преди влизането в сила на настоящите редакции в ОУ, в услугата е включена "Разширена Поддръжка".
4.2. Ако в договора или тарифния план не е упоменато друго, в услугата е включена "Базова Поддръжка".

5. Дефиниция за допълнителни услуги: 
Всяка операция, консултация, посещение на определен адрес или други действия, извън обхвата на договорената и заплатена поддръжка, заявени от Клиента /или упълномощено от него лице/, за която Доставчикът изрично се е съгласил да извърши.

 

 

 

Приложение №1
Цени и сървърни точки

Общи условия на Абиликс Софт
Общи условия

Последно от блога